Ga naar hoofdinhoud

Toepassing Privacy statement

In dit Privacy statement lichten wij toe hoe Synappz B.V. omgaat met privacy zodra u gebruik maakt van het Clinicards platform van Synappz uit deze store. Dit Privacy statement is enkel van toepassing op het gebruik van het Clinicards platform  van Synappz en derhalve niet op andere applicaties van Synappz.

Clinicards platform

Het Clinicards platform is een applicatie op uw mobiele telefoon dan wel tablet. Het Clinicards platform is uw persoonlijke medische applicatie, waarmee inzicht wordt verkregen in gegevens betreffende uw gezondheid. De gegevens betreffende uw gezondheid worden met behulp van sensoren en/of andere devices dan wel op handmatige wijze verwerkt in het Clinicards platform. De dataverzameling geeft u een zo volledig mogelijk beeld van voor medische beoordeling relevante gegevens en biedt u de mogelijkheid de regie te houden over alle gegevens betreffende uw eigen gezondheid. Voor een interpretatie van de verzamelde medische gegevens in het Clinicards platform kunt u samen met uw arts middels een webportaal deze gegevens bekijken.

Persoonsgegevensverwerking

In het kader van het Clinicards platform verwerkt Synappz persoonsgegevens. Synappz verwerkt uw persoonsgegevens:

  1. bij het aangaan van de End User License Agreement
    (hierna: EULA) ter zake het gebruik van het Clinicards platform;
  2. die worden verzameld in het Clinicards platform.

Persoonsgegevensverwerking bij aangaan EULA Clinicards platform

Bij het aangaan van de EULA voor het gebruik van het Clinicards platform, verwerkt Synappz uw persoonsgegevens met als doel om:

  1. de EULA ter zake uw gebruik van het Clinicards platform die u bent aangegaan met Synappz uit te kunnen voeren;
  2. u te kunnen ondersteunen bij het gebruik van het Clinicards platform;
  3. u te kunnen informeren over wijzigingen in en updates van het Clinicards platform en over gelijksoortige producten en diensten van Synappz.

Voornoemde persoonsgegevensverwerking door Synappz geschiedt op grond van de noodzaak voor de uitvoering van de tussen u en Synappz overeengekomen EULA. Het verwerken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om deze EULA met u te kunnen aangaan. Zonder deze persoonsgegevens is Synappz niet in staat om het Clinicards platform aan u ter beschikking te stellen alsmede aan andere verplichtingen in deze EULA te voldoen. U kunt de EULA derhalve niet aangaan met Synappz zonder de betreffende persoonsgegevens te verstrekken.

Persoonsgegevensverwerking in Clinicards platform

Door uw gebruik van het Clinicards platform worden er door Synappz allerlei persoonsgegevens, waaronder in ieder geval  gegevens betreffende uw gezondheid en/of uw medische situatie, verwerkt in deze applicatie. Het verwerken van deze persoonsgegevens is de kern van het Clinicards platform.

Synappz verwerkt voornoemde persoonsgegevens met als doel om de EULA ter zake uw gebruik van het Clinicards platform uit te kunnen voeren. Het verwerken van persoonsgegevens door Synappz in het Clinicards platform  is noodzakelijk om deze applicatie op een wijze te laten functioneren waarvoor deze is bedoeld, namelijk dat u inzicht verkrijgt in de voor uw gezondheid en/of medische situatie relevante gegevens. Derhalve is het noodzakelijk dat Synappz in het Clinicards platform uw persoonsgegevens betreffende uw gezondheid en/of medische situatie verwerkt. Zonder de verwerking van deze persoonsgegevens kan het Clinicards platform niet functioneren op een wijze waardoor u inzicht krijgt in voor de beoordeling van uw gezondheid en/of medische situatie relevante gegevens.

Om uw persoonsgegevens, waaronder gegevens betreffende uw gezondheid en/of medische situatie, te verwerken, vraagt Synappz aan u om uitdrukkelijk toestemming. Het Clinicards platform wordt op basis van een door u uitdrukkelijk gegeven toestemming aan u ter beschikking gesteld. Zonder een van u verkregen uitdrukkelijke toestemming is het Synappz wettelijk niet toegestaan om uw gegevens betreffende uw gezondheid en/of uw medische situatie te verwerken. Synappz zal derhalve het Clinicards platform niet aan u ter beschikking kunnen stellen zonder voornoemde toestemming.

Uw persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende uw gezondheid en/of uw medische situatie, kunnen worden verstrekt aan (specialisten van) het ziekenhuis waar u patiënt bent, uw arts en/of andere voor u relevante medische instellingen dan wel personen met een medische achtergrond. Voor het doen van dergelijke verstrekking vraagt Synappz eveneens aan u uitdrukkelijk toestemming.

U kunt te allen tijde de door u gegeven uitdrukkelijke toestemming voor voornoemde verwerkingen van persoonsgegevens weer intrekken. Zodra u uw toestemming intrekt, zal Synappz de gegevens betreffende uw gezondheid en/of uw medische situatie niet meer verwerken. In dat kader wordt op dat moment het Clinicards platform niet meer aan u ter beschikking gesteld. De intrekking van uw toestemming doet echter niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens betreffende uw gezondheid en/of uw medische situatie door Synappz voorafgaand aan deze intrekking.

Bewaren en beveiliging van persoonsgegevens

Synappz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de EULA, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Zodra de EULA wordt beëindigd, er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en Synappz en/of het Clinicards platform niet meer aan u ter beschikking wordt gesteld, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Synappz maakt gebruik van hostingservices van derde partijen, te weten verwerkers. Uw persoonsgegevens worden gehost op servers in Nederland en kunnen derhalve niet ter beschikking komen van buitenlandse autoriteiten.

Synappz heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen of laat deze treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Synappz is bijvoorbeeld gecertificeerd voor ISO 27001 (International IT Security Standard), NEN 7510 (International IT Security Standard for Healthcare Information) en ISO 9001  (Quality Management).

Uw rechten ter zake de persoonsgegevensverwerking

U heeft het recht om een verzoek in te dienen bij Synappz om inzage in welke persoonsgegevens er van u door Synappz worden verwerkt. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Synappz zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan Synappz B.V., waarvan de contactgegevens hierna te vinden zijn.

Contactgegevens Synappz

Synappz B.V.
Anker 39, 5345BZ
Oss
+31 6 109 301 40
info@synappz.nl
KvK 56562217

Klachten

Mocht u van mening zijn dat Synappz uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt en dat Synappz geen/onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of een door u ingediend verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Back To Top